Op zoek naar een Financial lease auto?

Zakelijk rijden voor zzp'ers, zelfstandig ondernemers en MKB-bedrijven. Ontdek de mogelijkheden!Disclaimer

Met het bekijken van deze internetsite, www.interlease.nl, en gebruik van de geboden informatie, stemt u in met deze disclaimer. Indien de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze disclaimer conflicterend met elkaar zijn, dan gelden de voorwaarden van de producten en diensten.

Gebruik internetsite

De informatievoorziening op deze website staat te boek als algemene informatie. Deze informatie geldt dan ook niet als vervanging van advies. Het is voor eigen rekening en risico als men op basis van deze informatie besluiten zal nemen. Interlease.nl zal alle zorgvuldigheid betrachten om juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken, waarbij gebruik wordt gemaakt van betrouwbaar geachte bronnen. Ondanks alle geboden zorgvuldigheid kan Interlease.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van hetgeen aan informatie en foto’s wordt geboden op de internetsite. De internetsite zal door Interlease.nl vanuit Nederland worden beheerd en onderhouden. Interlease.nl staat niet in voor het feit dat de aangeboden informatie tevens geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Mocht deze internetsite door u vanuit een ander land worden gebruikt, dan bent uzelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. Tevens kan Interlease.nl niet garanderen dat de website zonder fouten of ononderbroken zal functioneren. Het is niet toegestaan deze internetsite zodanig te gebruiken dat het overige internetbezoekers stoort, dan wel het functioneren van deze site in gevaar brengt, of de geboden informatie of onderliggende software aantast.

Links van derden

Verwijzen naar derden middels hyperlinks op deze internetsite betekent geenszins dat de aangeboden producten en/of diensten via deze sites worden aanbevolen door Interlease.nl. Gebruik van internetsites waarnaar wordt verwezen is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, gebruik of beschikbaarheid van deze websites zal door Interlease.nl te allen tijde van de hand worden gewezen. Internetsite van derden zullen nimmer op juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en redelijkheid worden gecontroleerd door Interlease.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

InterLease.nl, dan wel de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Slechts het downloaden en printen voor eigen persoonlijk gebruik van de informatie dat op deze internetsite wordt geboden is toegestaan. Het is expliciet verboden om de inhoud van deze internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InterLease.nl of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie

Het zenden van e-mailberichten aan Interlease kan onveilig zijn. Daarom adviseert Interlease.nl om geen gevoelige of geheime informatie per e-mail naar Interlease.nl te sturen. Mocht u daar onze uitdrukkelijke waarschuwing toch voor kiezen, dan accepteert u het risico van onderschepping van deze berichten, dan wel misbruik of wijziging(en) door derden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Interlease.nl, dan wel haar agenten en/of haar toeleveranciers aanvaarden op generlei wijze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer InterLease.nl op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Zo aanvaardt Interlease.nl geen aansprakelijkheid met betrekking tot (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan InterLease.nl of aan u, (4) het al dan niet functioneren van deze internetsite (5) misbruik van de internetsite,(6) het verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van InterLease.nl.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Het te allen tijde wijzigen van deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer), zonder het doen van voorafgaande aankondiging, is een recht dat Interlease.nl zich voorbehoudt. Geadviseerd wordt om de via deze internetsite verstrekte informatie, alsmede deze disclaimer, regelmatig in te zien, waardoor u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

InterLease.nl is een handelsnaam van MGM InterLease B.V.